NV_THUE: HD HẠCH TOÁN KẾT CHUYỂN LÃI/LỖ LẬP PHỤ LỤC CHUYỂN LỖ VÀ XỬ LÝ SAU KIỂM TRA THUẾ

01. Phân biệt kết chuyển lãi/lỗ đầu năm và chuyển lỗ theo QT thuế TNDN
2. Hướng dẫn các bước lập phụ lục chuyển lỗ PL 03_2A/TNDN
3. Lập phụ lục chuyển lỗ PL 03_2A/TNDN năm 2018
4. Xử lý chuyển lỗ khi biên bản kiểm tra của cơ quan thuế ảnh hưởng đến số chuyển lỗ

[vid_tags]

Xem Thêm Bài Viết Giáo Dục Khác: https://youblewmeupyoubastard.com/giao-duc

Nguồn: https://youblewmeupyoubastard.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *